Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností TYVAP s.r.o. na internetové adrese www.tyvap.cz, které blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kupující:

Kupujícím je míněn spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitel:

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Podnikatel:

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Prodávající:

Prodávajícím se rozumí podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „prodávající“).

 

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název e-shopu: www.tyvap.cz

 

Provozovatel: TYVAP s.r.o.

Sídlo: Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem

 

IČ: 28846281

DIČ: CZ28846281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30627

 

Telefon: +420 731 614 431

E-mail: obchod@tyvap.cz

 

Kontaktní adresa: Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem 

Provozovna: Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem

 

Provozní doba:

 • Objednávky přes internetový obchod prodávajícího mohou zákazníci uskutečnit 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Provozovna (kamenný obchod): pondělí - pátek: 7:00 - 16:00 hod

                                                                    sobota:                8:00 - 12:00 hod (po telefonické domluvě)                                                     

 

 

2. Informace 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.

Informace o přijímaných způsobech platby prodávajícím jsou:

- při osobním převzetí na provozovně (v kamenném obchodě): v hotovosti, platba platební kartou

- předem bankovním převodem na účet prodávajícího

- na dobírku při převzetí zboží

 

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku.

Při platbě dobírkou bude kupní cena zboží kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Veškeré informace o platbách zde.

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 

3. Objednávání a doručování zboží

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách.

Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, který si zaregistroval v internetovém obchodě prodávajícího ("osobní účet") nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

 

Osobní účet: 

Při registraci a zřízení osobního účtu a také při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v osobním účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

 

Neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověrovat správnost údajů uváděných kupujícím.

 

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do osobního účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

  

Prodávající může zrušit osobní účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

Kupující bere na vědomí, že osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  

Kupní smlouva: 

Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je možné vytvořit následujícím způsobem:

 

Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“. Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.

Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.

 

Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Před odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka, že souhlasí s obchodními podmínkami a bere na vědomí zpracování osobních údajů, se kterými se kupující seznámil.

 

Kupující se odesláním objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží. Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu v co nejkratší době. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. 

 

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

 

Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené.

  

Dodání zboží: 

Prodávající dodá kompletní zboží kupujícímu dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30 dnů, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Při zvolení platby předem bude zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

V případě objednání zboží, které "není skladem", bude prodávající kupujího informovat o možném postupu.

  

Termíny dostupnosti zboží v internetovém obchodu 

 • "skladem"         - zboží bude dodáno v co nejkratším termínu (obvykle 1 - 3 pracovních dnů)
 • "externí sklad"  - zboží bude dodáno v co nejkratším termínu (obvykle 5 - 10 pracovních dnů)
 • "není skladem" - Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v internetovém obchodu, budete o tomto informováni e-mailem, telefonicky

 

Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list (fakturu), návod na použití zboží v českém jazyce a záruční list (pokud je výrobce k výrobku přikládá). V ostatních případech doklady ke zboží odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

  

Cena a způsob doručení: 

Způsob dodání zboží si kupující určuje v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu.

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

 

Informace o způsobu a ceně dopravy zde.

  

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podepsáním dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v nepoškozeném přepravním balení. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že kupující převzal zásilku s poškozeným nebo porušeným obalem, bude mu reklamace zamítnuta. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

 

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

V případě, kdy kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn při opakovaném doručení zboží na žádost kupujícího požadovat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením a zároveň pokud je zvolen způsob úhrady při převzetí, nebo při další objednávce učiněné kupujícím na tomto e-shopu, požadovat po takovém kupujícím platbu předem.

 

Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, s výjimkou odmítnutí při převzetí z důvodu zjevného poškození zboží, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo.

 

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Dojde-li u vráceného zboží ke snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

 

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

  

Kupující má možnost odstoupit od smluvního vztahu prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy buď elektronickou poštou na e-mail: obchod@tyvap.cz nebo korespondenčně na adresu: TYVAP s.r.o., Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem

  

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nemůže být chápáno jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

  

Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy zde.

  

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli provozovatele.
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost. To však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů. 
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  

Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, nebo pokud vada není nevýznamná, právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  

Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost:

 • u zboží  prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
 • vyplývá-li to z povahy zboží (zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zboží).

Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

   

Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
 • bezplatné odstranění vady opravou.
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak buď elekronickou poštou na e-mail: obchod@tyvap.cz nebo korespondenčně na adresu: TYVAP s.r.o., Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamační list (uplatnění reklamace) ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupujjící své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/ doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem zde uvedeným.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Ochrana osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) dle Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Provozovatel e-shopu: TYVAP s.r.o.

Sídlo: Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem 

IČ: 28846281

DIČ: CZ28846281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30627

 

Subjekt údajů - každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj

Osobní údaje - informace získané od subjektu údajů při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě: jméno, příjmení, titul, kontaktní/ doručovací adresa, e-mailové a telefonní spojení, DIČ, IČ, platební údaje

Správce - TYVAP s.r.o., Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem

 

TYVAP s.r.o. provozovatel e-shopu (dále jen správce) uchovává a zpracovává osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje poskytnuté subjektem údajů, zejména při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Nezbytné je pouze poskytnutí takových osobních údajů, aby mohla být řádně poskytnuta konkrétní služba. Dobrovolné poskytnutí některých osobních údajů přispívá k usnadnění vzájemné komunikace a zefektivnění poskytovaných služeb.

 

Základní účely zpracování osobních údajů

 1. Plnění smlouvy a poskytování služeb
 2. Účetní a daňové účely
 3. Zajištění dopravy zboží
 4. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb
 5. Vedení zákaznické evidence  

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

 

Správce se zavazuje osobní údaje subjektu údajů neposkytnou jiným třetím objektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá nebo zjistí, že správce nebo jeho smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn požadovat správce nebo jeho smluvního partnera o vysvětlení, a popř. odstranění takto vzniklého stavu.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

Zaškrtnutím souhlasu s těmito podmínkami a následným odesláním formuláře v posledním kroku v košíku Vaší objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu příjímáte.

 

Tento souhlas udělujete dobrovolně a jste si vědom toho, že ho můžete kdykoliv odvolat.

 

Zároveň berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné nabídnout.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dtest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spořebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ostatní

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 

Kupujícímu může být korespondence doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Informace a fotografie produktů uvedené na stránkách internetového obchodu mohou být pouze informativní a nemusí se přesně shodovat s oficiálními jejich výrobců.

Technické specifikace u výrobků se mohou změnit bez výslovného upozornění.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad aceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto všeobecných obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2023.  

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení